You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธภ.6 จัดประชุมกำหนดแนวทางการประสานการดำเนินงานตามมาตรการ เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ภาค 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1/2562 เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการประสานการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน“ปาบึก” (PABUK) ร่วมกับบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

page

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ
ภาค 6 มอบหมายให้นายธวัชชัย เยาว์นุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 นำคณะบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ภาพกจกรรม051261

ศธภ.6 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วย
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โดยมีนายพัฒนา ชมเชย ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
ประเมน ศธจ.พทลง

ศธภ.6 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้
ประเมน ศธจ.สราษฎรธาน

ศธภ.6 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ รองศึกษาธิการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการในครั้งนี้
ประเมน ศธจ.ชมพร

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 20/2561

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 6 ครั้งที่ 20/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
รปประชม191161
 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 38

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com