You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "แหลงเล่าเช้าวันศุกร์" ครั้งที่ 8

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรม "แหลงเล่าเช้าวันศุกร์" ครั้งที่ 8

ฉ37 64 06 04 กจกรรมแหลงเลาเชาวนศกร ครงท 8 4 ม.ย. 64

กิจกรรม "แหลงเล่าเช้าวันศุกร์" ครั้งที่ 7

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรม "แหลงเล่าเช้าวันศุกร์" ครั้งที่ 7

ฉ36 64 05 28 กจกรรมแหลงเลาเชาวนศกร ครงท 7 28 พ.ค. 64

ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเค้าโครงการศึกษาฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเค้าโครงการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน StandAlone

ฉ35 64 05 21 ประชมคณะทำงานวจยฯ

กิจกรรม "แหลงเล่าเช้าวันศุกร์" ครั้งที่ 6

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรม "แหลงเล่าเช้าวันศุกร์" ครั้งที่ 6

ฉ34 64 05 21 กจกรรมแหลงเลาเชาวนศกร ครงท 6 21 พ.ค. 64

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ เรื่อง การขายเศษวัสดุจากการรื้อถอนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีทอดตลาด

อีเมล พิมพ์ PDF

การขายเศษวัสดุจากการรื้อถอนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีทอดตลาด

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

ประชุมหารือเชิงนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการค้นหา และพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ประเด็นเครดิตแบงก์ (CreditBank)

อีเมล พิมพ์ PDF

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
จัดการประชุมหารือเชิงนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการค้นหา
และพัฒนากลไกเชิง
พื้นที่ประเด็นเครดิตแบงก์ (CreditBank)
ใน
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ GoogleMeet

ฉ33 64 05 17 ประชมหารอเชงนโยบายเพอกำหนดแนวทางการดำเนนการ Credit Bank

หน้า 2 จาก 36

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325