You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ขาวประชาสมพนธ ฉบบท 170 2564

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ขาวประชาสมพนธ ฉบบท 169 2564

ประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ฉ168 64 12 18 ประชมชแจงแนวทางการดำเนนโครงการขบเคลอนการบรหารจดการศกษา

อบรมระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ฉ163 64 12 15 อบรมระบบบรหารจดการขอมลทางการศกษาโดยใชจงหวดเปนฐาน

วันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการและพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

ฉ161 64 12 15 วนตอตานการทจรตกระทรวงศกษาธก

ในวันนี้ (15 ธันวาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ได้มอบหมายให้นายธวัชชัย เยาว์นุ่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมงานวันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการและพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิด "กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใสไม่ทนต่อการทุจริต (MOE Trust & Zero Corruption) ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

กิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ขาว 5 2

หน้า 2 จาก 42

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325