You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อีเมล พิมพ์ PDF

( สำเนา )

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานศึกาาธิการภาค ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ เชื่อถือ

                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

         

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

               ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

               ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.reo๕.moe.go.th/web/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๔๕-๐๙๖๔-๕ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง สำนักงานศึกาาธิการภาค ๕ ผ่านทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.reo5.moe.go.th/web/ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

         ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

         

          (นางณัฎธยาวดี พงศ์สวัสดิ์)

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕

 

 

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 

 

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑๓/๒๕๖๔

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อีเมล พิมพ์ PDF

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

             ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                            ประกาศ ณ วันที่  18  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประกาศแผนการจดซอจดจางเพอเผยแพรขนเวบไซต

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อีเมล พิมพ์ PDF

ปก รายงานผลฯพลเมองด63

รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานงานศึกษาธิการภาค 5 กรณีศึกษา โครงการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ปก 11

โครงการสร้างและส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
alt
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ ณ ห้องแก้วสมุยคอนเวนชั่น ๑
โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน
จากโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ โรงเรียนศิริสาธิต
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา และโรงเรียนวัดสมหวัง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๕๐ คน
โดย ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค ๕ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ต่อด้วยในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ดร.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร
ให้การบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 2 จาก 39

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com

fb icon 325x325