You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ฉ51 63 07 12 ตดตาม ตรวจเยยมสนามสอบการคดเลอก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดย นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 ประธานและคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครุผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563โดยการดำเนินการจัดการสอบแข่งขันในครั้งนี้ของ กศจ.และ ศธจ.ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรการป้องกันการทุจริต รวมทั้งมาตรการป้องกันการการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. และสพฐ.กำหนด

***สรุปข้อมูลผู้เข้าสอบของ ศธจ.ในพื้นที่รับผิดชอบ***pdf.

การดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ของ ศธภ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ฉ49 63 07 09 โครงการ ITA ศธภ.5 ป63

เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช) เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้แก่บุคลากร โดยเฉพาะการประเมินตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) และมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เชษฐ์ฐา ชเลิศเพ็ชร์ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากรและร่วมฝึกปฏิบัติการปลูกพืชตมหลักเศรษฐกิจพอเพียง " ITA ปันสุข ศธภ.5 " ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (ตำบลนาพรุ)

จัดทำแนวทางการดำเนินงาน TFNNE (Teams For New Normal Ecucation)

อีเมล พิมพ์ PDF

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา

ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงาน

โครงการ TFE (Teams For Ecucation)  ในรูปแบบ TFNNE (Teams For New Normal Ecucation)

 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ร่วมพิจารณา

การดำเนินงานและกิจกรรมให้เหมาะสมกับการเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563

เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมต้นแบบทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ ON-SITE ON-AIR ON-LINE ในพื้นที่ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุม กศจ. ในพื้นที่

อีเมล พิมพ์ PDF

     วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค ๕ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาโดย นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม

     และในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค ๕ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏร์ธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี  โดย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม

ศธภ.5 ตรวจเยี่ยมการรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ ปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ฉ33 63 06 16 ตดตาม ตรวจเยยม การรบสมครคดเลอก

เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 ได้ติดตาม ตรวจเยียม การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ้ป็นข้าราชการครูและบุคลากรทารงศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด
และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 
 
 

หน้า 2 จาก 38

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com