You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธภ.5 เปิดงาน “เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบ้านชะอวด”

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 222 คน และเปิดงาน "เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาบ้านชะอวด" พร้อมประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารวัฒนานุสรณ์ 96 ปี โรงเรียนบ้านชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
รปเปดงานบานชะอวด

ศธภ.5 ประชุมกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด รอบที่ 1 การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ และการส่งเสริมการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีนายพรศักดิ์ จินา รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายพัฒนา ชมเชย ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมพร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการอื่นๆ

รปประชมตวชวดศกษาธการจงหวด

ศธภ.5 จัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นายเจน แผลงเดชา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำคำรับรองและการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภาค 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ประชมคำรบรอง62


ศธภ.5 เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"

อีเมล พิมพ์ PDF
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2562 นายประหยัด  อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นายเจน  แผลงเดชา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จังหวัดสงขลา โดยมีนายอดินันท์  ปากบารา    ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม
ประชมเตรยมงานชมนมลกเสอ
 
 

ศธภ.5 ร่วมงาน "มหกรรมมอบความสุข สร้างอาชีพ เสริมรายได้ หลังภัยปาบึก (Pabuk)"

อีเมล พิมพ์ PDF
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 ร่วมคณะกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงาน "มหกรรมมอบความสุข สร้างอาชีพ เสริมรายได้ หลังภัยปาบึก (Pabuk)" ซึ่งสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 20 กระทรวง ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ุทุ่งท่าลาด) จังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก
ทงทาลาด

ศธภ.5 ร่วมตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อีเมล พิมพ์ PDF
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 พร้อมนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ในการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
เยยมวลยลกษณ

หน้า 11 จาก 36

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325