โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ศธภ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ฉ62 63 08 07 อบรมโครงการสงเสรมคณธรรมและจรยธ113

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 ได้มอบหมายให้ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 " ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ วัดศรีทวี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอการสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่่ายการต่อต้านการทุจริต และเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับข้าราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ ดังสโลแกนของโครงการที่ว่า"คุณธรรม จริยธรรม เป็นหัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ " มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลกรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รวม 30 คน นการนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ขอกราบขอบพระคุณพระพุมธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี และผู้เกี่ยวข้องที่อนุเคราะห์สถานที่จัดอบรม ที่พัก และคณะวิทยากรบรรยายธรรม ตลอดถึงบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้