โครงการสร้างและส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ

พิมพ์
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
alt
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ ณ ห้องแก้วสมุยคอนเวนชั่น ๑
โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน
จากโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ โรงเรียนศิริสาธิต
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา และโรงเรียนวัดสมหวัง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๕๐ คน
โดย ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค ๕ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ต่อด้วยในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ดร.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร
ให้การบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย